Disclaimer en copyright

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

 

De op dit domein aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten en typfouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Dutchen kan noch zal, door de lezer of gebruiker van de sites die worden aangeboden op de internetdomeinen dutchen.nl, dutchen.de en dutchen.com op welke wijze dan ook aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de aangeboden informatie of die in de in deze site opgenomen links wordt aangeboden, noch voor enig gevolg voortvloeiende uit het gebruik er van. 


Niets van deze site mag, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, worden gebruikt door derden. Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van de site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dutchen.